विकारी शब्द मराठी व्याकरण

विकारी शब्द विकारी शब्दांचा अभ्यास करताना आपण असे पाहिले की शब्दांमध्ये लिंग, वचन, पुरुष यांच्यामुळे फरक पडतो. त्यापैकी येथे लिंगाबद्दल विचार करू या. पुढील वाक्ये पाहा :  १. सर्कसमध्ये वाघ डरकाळ्या फोडत होता.  २. बागेतील सुंदर फूल कोणी तोडले ? ३. इंग्लंडचा जाहिरनामा राणीने जाहीर केला.  ४. अरबी घोडा देखणा असतो. ५. पारिजातकाचे झाड चांगले … Read more

क्रियाविशेषण अव्यय व प्रकार मराठी व्याकरण

१. क्रियाविशेषण अव्यय खालील वाक्ये पाहा: १. सर्व लोकांनी तेथे बसावे.२. तुम्ही तिकडे काय करीत आहात३. चोहीकडे पाणीच पाणी पसरले. ४. तो घरी अचानक आला.येथील तेथे, तिकडे, चोहीकडे, अचानक हे शब्द अव्यये आहेत. कोठे बसावे ? तेथे कोठे करीत आहात ? तिकडे, कसा आला ? अचानक, तेथे, तिकडे, चोहीकडे अचानक हे शब्द क्रियापदाबद्दल काही विशेष … Read more

क्रियापद : मराठी व्याकरण

  खालील वाक्ये पाहा. १. रमेशने भाजी आणली. २. अमोल अभ्यास करील. ३. मंत्र्यांचे भाषण संपले.  ४. स्पर्धक धावतात. ५. मिरवणूक येईल. येथील आणली, करील, संपले, धावतात, येईल हे शब्द वाक्यात कोणती क्रिया चालली आहे हे सांगतात. आणखी एक पाहा की जर हे क्रियादर्शक शब्द वाक्यात नसतील तर त्या वाक्यांचा अर्थ पूर्ण होत नाही. रमेशने … Read more

मराठी व्याकरण : विशेषण व विशेषणाचे प्रकार

                                   विशेषण  विशेषण : नामाबद्दल विशेष माहिती देणाऱ्या नामाची व्याप्ती मर्यादित करणाऱ्या विकारी शब्दास विशेषण असे म्हणतात. विशेषण हा विकारी शब्द आहे. लिंग, वचन, पुरुष यांमुळे त्यात फरक होतो. उदा. पांढरा-पांढरी-पांढरे; लंगडा-लंगडी-लंगडे इ. विशेष्य : ज्या नामाबद्दल विशेषण अधिक … Read more

मराठी व्याकरण : अलंकार व त्याचे प्रकार

मराठी व्याकरण : अलंकार व त्याचे प्रकार आपण ज्याप्रमाणे देह सजविण्यासाठी सुवर्णाचे अलंकार वापरतो, त्याचप्रमाणे भाषेमध्ये देखील अलंकारांचे महत्त्व आहे. अलंकारांमुळे भाषेचे सौंदर्य वाढते. वाक्यातील अर्थात जरी त्यामुळे भर पडत नसली तरी वाक्याचा अर्थ अधिक आकर्षक होतो. वास्याचा साधा अर्थ अलंकारामुळे अधिक उठावदार होतो. अलंकार म्हणजे भाषेचे भूषण होय. अलंकार म्हणजे शोभा वाढवणारी वस्तू. कवी, … Read more